top of page
Pared blanca

termes i  
CONDICIONS

TERMES I CONDICIONS

EtradeDirect

 

 

TERMES I CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS

VERSIÓ: 016 de juny de 2021

 

 

 

 

GRUP Actius CORPORATE (des d'ara EtradeDirect), amb domicili comercial a Av. De les Americas, 300 a Guadalajara, Jalisco. Mèxic i amb RFC: VIM190905224, és titular de la pàgina web: https://etradedirect.com mitjançant la qual s'accedeix a la Plataforma EtradeDirect.

 

 

1. DESCRIPCIÓ GENERAL.

 

Les presents CONDICIONS GENERALS, l'avís legal, la Política de Privacitat, la Política de Cookies i qualssevol altres condicions específiques publicades en la present web per a la prestació de serveis per EtradeDirect, són aplicables a tota persona amb capacitat legal que contracti els serveis de EtradeDirect a través del web, de la App (iOS / Android) o de la seva Plataforma de moneder electrònic (en endavant, la Plataforma).

 

Grup Actius Corporate és la Societat responsable del web https://etradedirect.com i de la Plataforma situada en aquest domini, així com del seu contingut, sent la seva activitat principal proporcionar a través de la Plataforma diferents serveis de Trading, educatius, informatius i de compra i venda de moneda digital o cripto-actius (en endavant moneda digital), a través de l'servei de moneder electrònic (des d'ara Wallet) que permeti a l'usuari el dipòsit i retirada de moneda virtual, la conversió i transferència entre els diferents tipus de moneda digital suportats, la compra i venda de moneda digital, i els serveis centralitzats de Plataforma de trading, així com altres serveis addicionals d'ajuda i suport a l'intercanvi d'moneda digital.

 

Les presents CONDICIONS GENERALS hauran de ser acceptades per l'usuari per poder utilitzar els serveis de la Plataforma d'EtradeDirect que requereixen la seva prèvia acceptació a través del web https://etradedirect.com oa través de l'Aplicació Metatrader5 per a Smartphone i Tabletes Android i iOS situada a Google Play, App Store (en endavant, Aplicació).

 

En cas de no acceptar aquestes CONDICIONS GENERALS en els processos de registre per a la contractació dels serveis de EtradeDirect, impossibilita la utilització dels serveis de la Plataforma d'EtradeDirect.

 

Amb l'acceptació expressa de les presents CONDICIONS GENERALS, s'entén que l'usuari ha acceptat íntegrament les mateixes i que, per tant, prèviament ha llegit i entès tots i cada un dels termes, obligant-se a complir totes les especificacions establertes en les mateixes.

 

 

2. REQUISITS PER A L'ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D'USUARI

 

Poden adquirir la condició d'Usuari les persones majors d'edat i amb plena capacitat per contractar que subscriguin els presents CONDICIONS GENERALS (des d'ara "l'usuari").

 

En els supòsits en què l'usuari accedeixi a la plataforma en nom i representació d'una persona jurídica, l'usuari accepta i declara que té els poders representació suficients com per vincular a la contractació de serveis a la Persona jurídica o Empresa que representa. En aquests supòsits, d'accés a la Plataforma d'EtradeDirect o registre com a Persona Jurídica, Empresa o Professional, tota sol·licitud de serveis que realitzi l'usuari seran imputables a la Persona Jurídica, i EtradeDirect presumeix que els mateixos han estat realitzats per aquesta última.

 

L'adquisició de la condició d'Usuari implica la lectura i acceptació expressa i sense cap reserva dels termes integrants dels presents CONDICIONS GENERALS i de l'Avís Legal i la Política de Privacitat de la Plataforma d'EtradeDirect, que manifesta haver conegut prèviament a la seva acceptació, podent ser emmagatzemades i reproduïdes per aquest. El Registre com a usuari de la Plataforma d'EtradeDirect és requisit imprescindible per a la contractació dels serveis de la Plataforma d'Etradedirect.

 

L'usuari podrà accedir als serveis de la Plataforma d'EtradeDirect utilitzant el nom d'usuari i contrasenya que es generaran durant el procés d'alta en el moment en què subscrigui les presents CONDICIONS GENERALS.

El nom d'usuari i contrasenya generats que permetran a l'usuari identificar-se i utilitzar els serveis de la Plataforma d'EtradeDirect, tenen caràcter estrictament personal i confidencial. L'usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les mateixes. En conseqüència, l'usuari accepta expressament que EtradeDirect presumeixi que els usos de l'servei realitzats utilitzant les seves claus d'identificació són realitzats per l'usuari registrat, llevat que aquest hagi comunicat prèviament la pèrdua o sostracció de les mateixes, en el cas haurà de procedir immediatament a la seva canvi. La contrasenya podrà ser modificada lliurement per l'usuari, a través dels procediments que EtradeDirect té establerts a l'efecte. La contrasenya substituïda quedarà anul·lada com a mitjà d'identificació, en el mateix moment en què es generi la nova.

 

EtradeDirect podrà bloquejar l'accés i utilització dels serveis de la Plataforma d'EtradeDirect quan ho consideri necessari per motius de seguretat.

 

EtradeDirect adoptarà les mesures organitzatives i tècniques en els seus equips informàtics destinades a aconseguir una adequada utilització de Servei pels Usuaris i evitar accessos no autoritzats que tinguin per objecte procedir a revelacions no autoritzades de el contingut de la informació financera de l'Usuari accessible a través de el Servei.

 

 

3. SERVEIS PRESTATS PER EtradeDirect.

 

EtradeDirect proporciona l'usuari a través de la seva Plataforma una manera simple i senzilla de mediació per a la seva participació en fons d'inversió dels mercats financers, així com l'intercanvi d'moneda digital o per un altre tipus de moneda digital. Constitueix per tant l'objecte de les presents CONDICIONS GENERALS la prestació d'un servei de Wallet, que possibilita a l'usuari realitzar operacions de dipòsit i retirada de moneda digital, conversió i transferència entre els diferents tipus de moneda digital suportades, la compra i venda de moneda digital, i els serveis centralitzats de Plataforma de trading (en endavant serveis trading), així com altres serveis addicionals d'ajuda i suport a l'intercanvi d'moneda digital a través de la Plataforma d'EtradeDirect.

 

EtradeDirect serà responsable de la correcta prestació dels serveis a través de la Plataforma. L'usuari es compromet a utilitzar la Plataforma de manera responsable, exonerant a EtradeDirect de qualsevol responsabilitat derivada d'un ús inadequat, erroni o il·legal de la Plataforma o amb l'objectiu de cometre accions il·legals.

 

 

4. entrada en vigor d'LES CONDICIONS GENERALS.

 

Les CONDICIONS GENERALS entraran en vigor i, per tant, són aplicables a EtradeDirect i l'usuari, a partir d'el moment en què es compleixin les següents condicions: Haver donat l'usuari conformitat a les mateixes clicant el botó "He llegit i accepto les CONDICIONS GENERALS "habilitades a la Plataforma o en l'Aplicació.

No obstant això, i en compliment amb el que estableix l'article 28 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (LSSI), en el termini màxim de quatre hores des de l'entrada en vigor de les CONDICIONS GENERALS, EtradeDirect confirmarà l'acceptació de les presents CONDICIONS GENERALS confirmant l'entrada en vigor de l'contracte.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

La Política de Privacitat del web de EtradeDirect haurà de ser acceptada conjuntament amb les presents CONDICIONS GENERALS. La informació que vostè proporcioni a EtradeDirect és absolutament necessària i té com a finalitat poder prestar-li els serveis necessaris perquè vostè, a través de la Plataforma, pugui realitzar el dipòsit, retirada i conversió de moneda digital i moneda fiduciària de curs legal (FIAT) amb total seguretat, així com altres serveis. Les dades requerides seran tractades d'acord amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. La Política de privadesa és accessible en el següent enllaç https://etradedirect.com/legal/privacy

 

 

6. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.

 

EtradeDirect es reserva el dret a modificar les presents CONDICIONS GENERALS sense previ avís. Els canvis i modificacions que siguin realitzades seran notificades als usuaris, quedant sota la responsabilitat de l'usuari revisar aquestes CONDICIONS GENERALS accessibles a https://etradedirect.com

 

A aquests efectes, es considerarà que l'usuari accepta plenament les noves CONDICIONS GENERALS si transcorregut el termini d'un mes des que es posi a disposició de tots els usuaris la modificació de les CONDICIONS GENERALS, l'usuari no ha sol·licitat la baixa o cancel·lat el servei . L'usuari podrà manifestar durant el termini esmentat que no està d'acord amb els canvis realitzats de les CONDICIONS GENERALS, havent de sol·licitar la cancel·lació o baixa de el servei de EtradeDirect.

 

 

7. ENLLAÇOS A PÀGINES EXTERNES.

 

A la Plataforma es trobaran vincles a webs de tercers, que es regeixen per les seves condicions pròpies, no fent-EtradeDirect responsable de les operacions que a través d'aquestes entitats alienes a EtradeDirect pugui l'usuari realitzar. Igualment, la Política de privadesa o condicions generals d'aquestes entitats és aliena a EtradeDirect, de manera que l'usuari haurà de tenir això en compte per saber que, tant les condicions generals com la Política de Privacitat d'aquests tercers són només responsabilitat dels mateixos i no d'EtradeDirect.

 

 

8. MENORS D'EDAT

 

Els menors d'edat no poden utilitzar els serveis que EtradeDirect presta a través del web o Aplicació, de manera que qualsevol sol·licitud d'ingrés com a membre en EtradeDirect d'un menor de divuit anys (18) serà denegada.

9. INFORMACIÓ SOBRE LES moneda digital.

 

Les transaccions en moneda digital o cripto-actius es realitzen de forma directa, sense la necessitat d'un intermediari. A l'contrari de la majoria de les monedes, les moneda digital no estan recolzades per cap govern ni depenen de la confiança en cap emissor central, sinó que utilitza altres sistemes per impedir el doble despesa i assolir el consens entre tots els nodes que integren la xarxa.

 

Cada transacció que es realitza entre els usuaris de la seva xarxa és registrada i es crea una signatura digital per evitar fraus i falsificacions, acumulant-se en la xarxa de forma permanent.

 

Les transaccions efectuades amb moneda digital que es poden verificar a través d'algunes adreces d'internet com https://blockchain.com, en principi, no permeten identificar l'usuari de EtradeDirect que intervé en una transacció però l'usuari ha de saber que el sistema no pot garantir l'anonimat complet.

 

A causa dels complexos procediments de xifrat i de seguretat, la falsificació o robatori de moneda digital és altament improbable, però hi ha un risc que els procediments o el programari fallin. Els pagaments que realitzi l'usuari en moneda digital són irreversibles, i els errors informàtics en els pagaments legítims amb moneda digital són molt baixos ja que el sistema realitza comprovacions per intentar evitar-ho. La majoria dels errors en pagaments vénen donats per error humà a l'introduir dades errònies, de manera que EtradeDirect no es fa responsable de les transferències realitzades pels usuaris.

10. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ.

 

Determinats serveis de la Plataforma no necessiten l'expressa acceptació de les presents CONDICIONS GENERALS per tractar-se de serveis o funcions de lliure accés regulats en l'Avís Legal del web de EtradeDirect. Els usuaris de la Plataforma podran fer ús dels serveis de lliure accés que es posen a la seva disposició des del web de EtradeDirect així com totes aquelles persones físiques o jurídiques que accedeixin a la pàgina web.

 

L'adquisició de la condició d'Usuari per a la prestació dels serveis de Wallet, compra venda de moneda digital i serveis de trading cal que els usuaris que es donin d'alta a la Plataforma i aportin conforme la Llei 10/2010, de 28 d'abril , de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l'terrorisme (d'ara endavant LPBC) determinada informació necessària per al compliment de les obligacions d'identificació formal de client.

 

En funció de l'servei i dels llindars econòmics de les operacions a realitzar per l'usuari, seran sol·licitats diferents nivells d'informació, a fi de permetre serveis amb més funcionalitats i majors llindars econòmics en les operacions que vulgui realitzar l'usuari final.

 

La informació sol·licitada podrà consistir entre d'altres, al número de telèfon mòbil i import de l'operació, en el nom i cognoms, el nom d'usuari i contrasenya, l'adreça de correu electrònic, el codi de seguretat enviat a l'correu electrònic o codi de seguretat requerit per a la doble autenticació, la professió i data de naixement, així com altres possibles dades o informació necessària segons el tipus de transacció seleccionada per l'usuari.

 

El tipus d'usuari també ha de determinar la informació a sol·licitar depenent de si es tracta de persona física o jurídica, requerint informació com document nacional d'identitat, targeta de residència, targeta d'identitat estrangera o passaport, factures, videoconferència, escriptures, estructura accionarial, acreditació d'activitat empresarial, etc., en aplicació del que estableix la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l'terrorisme i la resta de legislació aplicable si es considera oportú.

 

EtradeDirect podrà en qualsevol moment demanar més informació addicional amb l'objectiu de conèixer més sobre el propòsit i índole de la relació negocis de l'usuari, podent fins i tot fer-ho a través d'un tercer. La manca d'informació o l'existència d'indicis de Blanqueig de Capitals en les dades proporcionades permetrà Etradedirect la immediata cancel·lació unilateral d'el contracte de prestació de serveis que els uneix.

L'usuari haurà de signar prèviament l'autorització denominada LPOA (poder notarial de maneig de capitals) en compliment amb les regulacions financeres pertinents.

Tota comunicació relacionada entre usuari i EtradeDirect es durà a través dels canals facilitades per Etradedirect, vies email, telefònica.

 

 

11. PARTICIPACIONS:

 

EtradeDirect compta amb dues propostes de participació, depenent de la suma que l'usuari decideixi participar, considerant que el mínim establert en moneda USD dòlars americans és de 2.500 $ usd., Manifestat en dòlar USA. Manejat en Bitcoin com a moneda d'entrada i sortida, sistema Crypto-friendly de prevenció de volatilitat.

12. COMISSIONS I CÀRRECS PER GESTIÓ DE FONS:

 

Hi ha una comissió aplicada a tota aportació inicial o recurrent de l'2% sobre la base de despeses d'administració per plataforma de pagaments, i de la mateixa manera, una comissió aplicada a tot retir d'aportacions que l'usuari sol·liciti de l'1% sobre la base de despeses d'administració per plataforma de pagaments.

 

Els participants de el grup ETD rebran puntualment a cada tancament de mes els seus estats financers amb la informació detallada de la seva participació i rendiments, mentre que els usuaris de el grup INSTITUCIONAL podran donar seguiment a les seves activitats directament des de la plataforma EtradeDirect.

 

El cost dels serveis de dipòsit i retir de diners en EtradeDirect, ve determinat per les seves relacions amb tercers. Davant d'un canvi de les condicions d'ús dels mateixos, EtradeDirect es reserva el dret de modificar les CONDICIONS GENERALS pot repercutir els canvis en aquestes CONDICIONS GENERALS sobre els seus usuaris.

 

L'usuari coneix i accepta que les comissions de EtradeDirect puguin variar ocasionalment entre les diferents Carteres d'ordres i per tant actualitzar-se. Aquestes comissions actualitzades s'aplicaran a qualsevol ordre o altres transaccions que tinguin lloc després de la data d'entrada en vigor d'aquestes comissions actualitzades. Així mateix, l'usuari coneix i accepta que les comissions s'han de deduir de la seva respectiva Wallet de EtradeDirect.

 

La remuneració que rebi EtradeDirect per la prestació de qualsevol servei inclòs en aquestes CONDICIONS GENERALS per compte de l'usuari, s'incrementarà en la quantia corresponent a quants impostos, taxes i arbitris siguin aplicables segons la legislació vigent. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari determinar si, i en quina mesura, s'apliquen impostos a qualsevol transacció que realitzi a través de EtradeDirect, i informar o ingressar la quantitat correcta d'impostos a les autoritats fiscals corresponents.

 

 

13. DURADA DEL CONTRACTE.

 

Aquest contracte té una durada d'un any des de la seva acceptació i signatura, i serà prorrogable de forma AUTOMÀTICA per períodes de la mateixa durada, indefinidament, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l'altra la seva intenció de no prorrogar. No obstant això, l'usuari podrà en qualsevol moment sol·licitar l'acabament de l'contracte. En qualsevol cas, l'usuari no podrà rescindir el contracte fins a haver complert amb totes les seves obligacions de pagament a EtradeDirect.

14.SERVICIOS D'ETRADEDIRECT.


14.1 OBLIGACIONS GENERALS

 

14.1.1 Condicions i Restriccions.

EtradeDirect podrà en qualsevol moment i al seu exclusiu criteri, rebutjar qualsevol transacció presentada a través dels Serveis, imposar límits sobre les quantitats de les transaccions permeses a través dels Serveis o imposar qualsevol altra condició o restricció sobre l'ús dels Serveis sense previ avís . En aquest sentit, es podria per exemple limitar el nombre d'ordres a la Plataforma o restringir les transaccions des de certes ubicacions.

 

14.1.2 Exactitud de la informació.

L'usuari ha de proporcionar qualsevol informació requerida a l'crear el seu compte a la Plataforma o quan ho sol·liciti qualsevol pantalla que mostri dins dels Serveis. L'usuari declara i garanteix que qualsevol informació que es proporcioni a través dels Serveis és precisa i completa.

 

14.1.3 Cancel·lacions.

L'usuari només pot cancel·lar una comanda iniciat o sol·licitud de servei si la cancel·lació es produeix abans que EtradeDirect executi la transacció. Quan el ordre o sol·licitud ha estat executada, no pot canviar, retirar o cancel·lar la seva autorització perquè EtradeDirect realitzi aquesta transacció o presti aquest servei. Si una comanda o sol·licitud de servei s'ha completat parcialment, pot cancel·lar la resta sense completar llevat que la comanda estigui relacionat amb una operació de mercat. Reservat el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud de cancel·lació associada amb una ordre de mercat una vegada que hagi enviat aquesta ordre. A diferència de les ordres de canvi, tots els intercanvis són irreversibles un cop iniciats. Si bé podem, al nostre exclusiu criteri, revertir una operació sota certes condicions extraordinàries, un client no té dret a una reversió d'una operació.

 

14.1.4 fons insuficients.

Si té una quantitat insuficient de fons al seu Compte de EtradeDirect per completar una comanda o sol·licitud de servei, podem cancel·lar l'ordre completa o podem completar una ordre parcial utilitzant la quantitat de fons actualment disponibles en el seu Compte de EtradeDirect, menys les tarifes degudes a EtradeDirect en relació amb l'operació.

 

14.1.5 Impostos.

L'usuari és responsable de determinar quins impostos, si s'escau, s'apliquen a les operacions que realitzi a través dels Serveis, i és la seva responsabilitat informar i remetre l'impost correcte a l'autoritat fiscal corresponent. L'usuari accepta que EtradeDirect no és responsable de determinar si els impostos s'apliquen a les seves operacions o de recaptar, informar, retenir o remetre els impostos derivats de qualsevol operació.

 

14.2 moneder electrònic o Wallet.

Per poder operar en la Plataforma, EtradeDirect proveirà l'usuari de moneders o Wallets des dels quals podrà comprar moneda digital, realitzar canvis entre els diferents tipus de moneda digital suportades, i canviar-les posteriorment per moneda corrent o fiduciària de curs legal (FIAT) mitjançant enllaços d'altres web que presten aquests serveis sota els seus termes i condicions concrets.

 

Haurà així mateix acceptar en tots els seus termes les presents CONDICIONS GENERALS i Política de Privacitat mitjançant el clicat de el botó "He llegit i accepto les CONDICIONS GENERALS" prèvia consulta de les mateixes a través dels hipervincles establerts a l'efecte o sol·licitant l'enviament de les mateixes a través del correu electrònic etradedirect@actius.mx.

EtradeDirect de conformitat amb el que preveu l'article 27.1 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), fa constar expressament que s'arxivarà el document electrònic en què es registri la contractació de el Servei.

 

Si ho considera oportú, EtradeDirect podrà exigir a l'usuari l'entrega de les dades que consideri rellevants a l'efecte de complir amb la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l'terrorisme; en cas que l'usuari es negui a concedir aquestes dades, EtradeDirect podrà unilateralment dur a terme l'acabament de l'servei.

Igualment, EtradeDirect es reserva el dret a suspendre cautelarment les operacions de l'usuari, fins a tant quan hagi pogut confirmar i verificar la legalitat i legitimitat de les operacions.

 

14.3 Monedes suportades.

La Plataforma o Aplicació suporta les principals moneda digital de mercat, a més d'algunes de les principals monedes corrents o fiduciàries de curs legal (FIAT) sent la moneda digital Bitcoin la seleccionada per a les entrades i sortides de fons.

14.4 Limitacions de moneders.

Per limitacions tècniques alguns moneders de moneda digital de EtradeDirect poden no tenir la capacitat de fer dipòsits, recessos, o una altra funcionalitat i és per això que la plataforma mantindrà avisos referents a quins són els aplicables en cada moment.

EtradeDirect treballa activament per suportar cada vegada més moneda digital i que les moneda digital suportades disposin de totes les funcionalitats.

 

14.5 Serveis de Dipòsits.

Dipòsit de fons en el Wallet.

Una de les formes per poder operar en la Plataforma de EtradeDirect es realitza a través de l'dipòsit de fons en el seu Wallet. És possible que se li demani que verifiqui que controla el compte externa que s'utilitza per dipositar fons en el seu Wallet. EtradeDirect no és responsable de cap tarifa o comissió de compte extern ni de l'administració i seguretat de cap compte extern. Vostè és l'únic responsable de l'ús de qualsevol compte extern, i accepta complir amb tots els termes i condicions aplicables a qualsevol compte extern. El temps associat amb una transacció de càrrega dependrà en part de l'exercici de tercers responsables de mantenir el compte externa aplicable, i EtradeDirect no garanteix el temps que pot portar el dipòsit dels fons en el seu Wallet.

 

 

transaccions rebutjades

En alguns casos, el compte externa pot rebutjar els seus fons o pot no ser-hi. Vostè accepta que no responsabilitzarà a EtradeDirect pels danys resultants d'aquestes transaccions rebutjades.

14.5.1. Dipòsits amb moneda digital.

L'usuari podrà dipositar fons en el seu compte EtradeDirect a través de les moneda digital suportades per EtradeDirect. Únicament es pot fer en aquelles moneda digital que suporten la funcionalitat de dipositar.

Per a això l'usuari haurà d'enviar els fons desitjats a l'adreça que li proporcioni EtradeDirect. L'usuari haurà d'enviar únicament moneda digital de l'tipus que EtradeDirect li indiqui per a la direcció utilitzada.

 

EtradeDirect no es responsabilitza si l'usuari no envia la moneda digital correcta a les adreces de dipòsit de EtradeDirect.

Tots els dipòsits de moneda digital procedents de la Plataforma EtradeDirect podran ser comprovats en un navegador blockchain compatible, per exemple: per Bitcoin es pot usar https://explorer.blockchain.com

 

EtradeDirect emmagatzema de forma segura les claus privades de les monedes digitals, que són els mitjans pels quals es realitzen les transaccions amb moneda digital. Com a resultat dels protocols de seguretat de la Plataforma, pot ser necessari recuperar claus privades o informació relacionada de l'emmagatzematge de moneda digital per facilitar o realitzar una transacció.

 

14.6 Serveis de Retiro.

Retirada de fons a una wallet externa. Sempre que el saldo dels fons en el Wallet de l'usuari sigui més gran que qualsevol requisit de saldo mínim necessari per satisfer qualsevol de les seves posicions obertes, pot retirar del seu Wallet a un compte extern qualsevol quantitat de fons, fins a la quantitat total de fons en seva Wallet que excedeixi dit mínim, menys els honoraris cobrats per EtradeDirect per a aquest tipus de transaccions (com es descriu a la clàusula 12. COMISSIONS I CÀRRECS pER GESTIÓ dE FONS :).

 

14.7. Retiro amb moneda digital.

L'usuari podrà retirar fons del seu compte EtradeDirect a través de les moneda digital suportades en EtradeDirect. Únicament es pot fer en aquelles moneda digital que suporten la funcionalitat de retirar.

Per a això l'usuari haurà de retirar introduint la direcció de destinació de la moneda digital desitjada. L'usuari haurà d'enviar únicament moneda digital de l'tipus que la direcció de destinació pugui rebre.

 

L'usuari accepta que EtradeDirect pugui cobrar determinats costos per aquests recessos en funció del que estrictament necessari, per exemple, cost de miners, intercanvis, etc.

 

EtradeDirect no es responsabilitza si l'adreça de destinació indicada per l'usuari en el formulari de retir és incorrecta o si no pot gestionar la seva clau privada que l'autoritzi a operar amb les moneda digital rebudes.

Els recessos de moneda digital procedents de la Plataforma EtradeDirect, podran ser comprovats en un navegador blockchain compatible, per exemple: per Bitcoin es pot usar https://explorer.blockchain.com

 

Per motius de seguretat, els recessos amb moneda digital poden ser revisats manualment per l'equip de EtradeDirect, sent processat l'enviament a la xarxa blockchain després de la revisió. Aquest procés prendrà el temps mínim que sigui estrictament necessari, establint un termini de seguretat entre 48/72 hores.

 

14.8 Informació addicional.

 

A fi de facilitar la comprensió de la utilització dels serveis subministrats, EtradeDirect posa a disposició de l'usuari a través de la seva pàgina web https://etradedirect.com/ una base de Coneixement que conté informació addicional detallada sobre els processos de registre, compra i venda, així com altra informació relacionada amb ús o els conceptes bàsics sobre moneda digital i la Plataforma Etradedirect.

Des de l'enllaç indicat en el paràgraf anterior en qualsevol moment l'usuari podrà comunicar-se amb el servei de suport d'EtradeDirect per formular les consultes que estimi oportunes mitjançant seleccionant l'opció "NOU TICKET".

15. OBLIGACIONS EtradeDirect s'obliga a:

 

a. Atendre amb la major diligència possible totes les consultes que pugui ordenar l'usuari derivades de la utilització dels serveis inclosos en la pàgina web.

 

b.Prestar el servei a l'usuari d'acord amb el que estableixen les presents CONDICIONS GENERALS.

 

c. Mantenir la Plataforma EtradeDirect operativa les 24 hores del dia, llevat interrupcions temporals per serveis de manteniment del web, problemes tècnics o informàtics com caigudes d'internet produïdes per qualsevol causa, atacs informàtics i situacions anàlogues que facin impossible de manera temporal la prestació de servei . Aquest es restaurarà en tant que les incidències s'hagin solucionat.

 

d. Notificar qualsevol moviment que EtradeDirect pugui considerar sospitós a l'efecte de comprometre la seguretat del compte de l'usuari, per a posterior anàlisi de la mateixa.

 

EtradeDirect no s'obliga a:

 

a. Realitzar transaccions que tinguin per objecte repercutir als usuaris moneda digital procedents de repartiments gratuïts o AIRDROPS, ni de bifurcacions en les cadenes de blocs o FORKS. EtradeDirect es reserva el dret a realitzar aquest tipus de transaccions segons ho estimi oportú i en els terminis que consideri.

 

L'usuari s'obliga a:

 

1. Facilitar la informació requerida en els formularis en els casos assenyalats en els apartats anteriors a l'fer una venda de moneda digital.

Confirmar l'acceptació de les presents CONDICIONS GENERALS mitjançant el clicat de el botó "He llegit i accepto les Condicions generals".

Comunicar a EtradeDirect totes les dades necessàries per a l'accés i utilització dels serveis que exigeixin identificació prèvia que hauran de ser veraces, actuals i ajustats a la realitat.

Adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat de dades rellevants subministrades per EtradeDirect o els seus partners, així com notificar immediatament a EtradeDirect la pèrdua, pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim en el seu nom i / o el seu coneixement per terceres persones. L'usuari accepta expressament que qualsevol ús de l'servei realitzat amb les seves credencials d'accés ha estat realitzat per ell mateix.

Fer un ús adequat dels Serveis inclosos en la Plataforma EtradeDirect, sempre de conformitat amb l'ordenament jurídic.

A no dur a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el funcionament dels Serveis, inclosos a la Plataforma EtradeDirect.

A responsabilitzar-se per totes les operacions que es facin en el seu compte d'usuari, exonerant de qualsevol responsabilitat a EtradeDirect.

16. RESPONSABILITAT

 

L'usuari assegura que comprèn i té el coneixement necessari per utilitzar sistemes i serveis blockchain, i que és plenament conscient dels riscos associats amb la compra i venda de moneda digital i l'ús de la blockchain. EtradeDirect no serà responsable de cap pèrdua de moneda digital ni divises tradicionals o situacions que impossibiliten l'accés a les mateixes, que puguin resultar de qualsevol acció o omissió de l'usuari.

L'usuari accepta que la compra / venda de moneda digital pot implicar un risc elevat, a causa de les fluctuacions de preu que poden comportar l'augment o la pèrdua parcial o total de la inversió. L'usuari reconeix el risc que suposa la venda de moneda digital, de manera que EtradeDirect no tindrà cap tipus de responsabilitat pel que fa a les pèrdues o guanys en les que l'usuari incorri a l'dipositar les seves moneda digital a EtradeDirect.

EtradeDirect no realitza cap tipus d'assessorament a l'usuari en cap àmbit, ja sigui fiscal, financer, econòmic, comptable, mercantil o qualsevol altre. Per això, les decisions adoptades per l'usuari són realitzades a títol personal.

Les transaccions en moneda digital són irreversibles, de manera que l'usuari haurà d'adoptar les màximes precaucions a l'hora de realitzar el pagament o facilitar una direcció pública de la seva cartera correcta. L'usuari no reclamarà a EtradeDirect cap quantitat en divisa virtual o divises tradicionals que siguin enviades des del seu compte d'usuari.

EtradeDirect no assumeix cap tipus de responsabilitat per fallades en la xarxa d'internet, en les cadenes de bloc de les moneda digital, bancs o per l'atac a el programari de qualsevol

hacker que tingui com a conseqüència la pèrdua o desaparició de les moneda digital propietat de l'usuari.

L'usuari declara ser coneixedor de tots els riscos que suposa la possessió de moneda digital pel que exonera EtradeDirect de qualsevol responsabilitat per la pèrdua de les seves moneda digital.

Qualsevol incidència en l'operativa de les entitats bancàries serà responsabilitat exclusiva de les mateixes.

Així mateix qualsevol incident derivat de l'ús dels mètodes de pagament i recepció de diners de curs legal serà responsabilitat única de l'proveïdor d'ell mateix.

No obstant l'anterior, en els supòsits en què pugui ocórrer algun error durant el procés de compra venda de moneda digital, l'usuari podrà contactar amb el servei de suport de EtradeDirect a etradedirect@actius.mx

 

17. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

 

Els Serveis que s'ofereixen a través de la Plataforma EtradeDirect compleixen amb el que disposa amb l'ordenament jurídic mexicà. EtradeDirect no és responsable respecte d'aquells serveis que no siguin conformes respecte al que disposa l'ordenament jurídic d'altres països als quals poguessin prestar els serveis oferts a través de la Plataforma EtradeDirect.

EtradeDirect queda alliberada de qualsevol responsabilitat en cas d'un ús indegut o contrari a l'ordenament jurídic de la Plataforma EtradeDirect per part de l'usuari.

EtradeDirect no assumirà cap responsabilitat pels danys, pèrdues que puguin patir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure, o que prevists fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

EtradeDirect no es fa responsable de qualsevol error, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en el servei o qualsevol altra incidència que pogués sorgir en equips o serveis tècnics aliens a EtradeDirect l'ús sigui necessari per a la prestació de Servei.

EtradeDirect no serà responsable en els supòsits d'indisponibilitat de el Servei per causes de força major o suspensió temporal d'aquest per raons tècniques.

EtradeDirect no assumeix cap tipus de responsabilitat per ús indegut de les credencials d'accés de l'usuari, llevat que hagués comunicat prèviament la seva pèrdua, robatori o pèrdua, en aquest cas l'usuari ha de procedir immediatament a canviar-los a través dels procediments que EtradeDirect ha establert a l' efecte. La contrasenya reemplaçada es cancel·larà com a mitjà d'identificació, a el mateix temps que es genera la nova. L'usuari accepta expressament que qualsevol ús de l'servei realitzat amb les seves credencials d'accés ha estat realitzat per ell mateix.

EtradeDirect no és responsable de les pèrdues de fons a causa de enganys a l'usuari per part de tercers, per exemple, una estafa demanant que se li pagui en moneda digital un servei que mai arriba.

EtradeDirect prohibeix la compra d'moneda digital en EtradeDirect per al pagament d'un rescat que típicament demanen els ransomware (com ara Cryptolocker). En cas de trobar l'usuari en aquesta situació el nostre equip convida a tots els usuaris a contactar amb la policia i mai realitzar el pagament.

L'usuari serà responsable, dels danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar a tercers, per les dades aportades, amb caràcter enumeratiu i no limitador com a conseqüència de les següents actuacions:

● Utilització de dades no actualitzades, falses o que no es corresponen amb la realitat.

● Utilització per part de tercers de les claus personals de l'usuari.

EtradeDirect no recomana invertir en moneda digital a persones que no siguin plenament conscients el servei que estan contractant i entenguin correctament com s'està prestant el mateix.

18. CESSIÓ i subrogació EtradeDirect

EtradeDirect si ho considera necessari, podrà cedir o subcontractar els contractes formalitzats amb usuaris a altres entitats per dur a terme l'objecte de el contracte segons el que estableixen les presents CONDICIONS GENERALS.

19. MANTENIMENT I SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A LA PLATAFORMA EtradeDirect

 

EtradeDirect farà tot el raonablement possible per garantir que l'usuari pugui accedir als serveis de conformitat amb les presents Condicions Generals. No obstant això, EtradeDirect podrà suspendre temporalment els serveis per motius de manteniment o actualitzacions, i farà tot el raonablement possible per informar-te sobre aquest Manteniment Programat. L'usuari reconeix que això pot no ser possible en casos d'emergència i accepta els riscos associats a el fet que no sempre l'usuari podrà accedir a les transaccions, o utilitzar-les o fer-les, amb el Compte de EtradeDirect.

El servei, per tant, podrà ser interromput per EtradeDirect de forma temporal i sense previ avís en aquelles tasques de manteniment que siguin necessàries per al correcte funcionament de la Plataforma EtradeDirect.

L'incompliment de les obligacions que a continuació s'enumeren, per part de l'usuari de EtradeDirect comportarà la suspensió temporal de l'servei a la Plataforma EtradeDirect:

a. La detecció per part de EtradeDirect d'operacions fraudulentes.
b. Manca d'informació addicional necessària per a la identificació de l'usuari.

c. No acceptar les possibles actualitzacions de les CONDICIONS GENERALS o de la Política de Privacitat.

La suspensió de l'servei produeix les següents conseqüències:

EtradeDirect li comunicarà la seva decisió de suspendre temporalment la seva activitat a la Plataforma, indicant el motiu de la suspensió, (llevat per una obligació legal de no fer-ho), requerint les accions a realitzar per regularitzar la situació.

L'usuari no tindrà accés a la Plataforma durant aquest període i per tant no podrà realitzar cap operació en la mateixa.

Aquesta suspensió temporal passa a ser definitiva als TRENTA (30) dies a comptar a partir des del començament de la suspensió temporal, si no s'ha regularitzat la seva situació o actualitzat amb la informació necessària per continuar operant a la Plataforma EtradeDirect. Transcorreguts aquests TRENTA (30) dies sense regularitzar la situació i, en el cas de tenir saldo en qualsevol de les monedes de la seva Wallet, serà bloquejat passant a tenir la consideració de "compte amb saldo i / o dipòsit abandonat" aplicant EtradeDirect la normativa legal vigent o, si s'escau, ha d'actuar d'acord amb l'ordenat per les autoritats competents.

 

 

20. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ

 

El present contracte s'extingirà per les següents causes:

Per no acceptació de la modificació de la Política de Privacitat, de les CONDICIONS GENERALS o de l'preu de l'servei: El contracte s'extingirà automàticament.

Per incompliment per alguna de les parts d'alguna obligació essencial de l'contracte: L'altra part podrà resoldre de forma unilateral el present contracte.

Per desig exprés de l'usuari: L'usuari podrà decidir en qualsevol moment donar per finalitzada la vigència de el present contracte per al que haurà de comunicar la seva decisió a la següent adreça de correu electrònic: etradedirect@actius.mx. Quan el present contracte s'extingeixi per qualsevol causa, l'usuari no podrà sol·licitar a EtradeDirect que es desfaci l'operació o les operacions efectuades al llarg de la durada de la relació contractual. Per tant, no es podran sol·licitar devolucions d'moneda digital dipositades a EtradeDirect o restitució d'efectiu (moneda de curs legal) alguna.

21. NUL·LITAT PER LA DISPOSICIÓ

 

Si per qualsevol causa alguna disposició d'aquestes CONDICIONS GENERALS fos considerada nul·la, això no afectarà la resta de les disposicions de l'contracte que conserven la vigència pel termini establert.

 

 

22. Protecció de dades

 

Els serveis prestats per Grup Actius Corporate requereixen el tractament de dades personals.

Grup Actius Corporate es compromet a protegir la privacitat i proporcionar una experiència d'usuari segura. A l'contractar els serveis, l'usuari accepta explícitament el tractament de les seves dades tal com es descriu a la Política de Privacitat establerta per EtradeDirect a https://etradedirect.com/es/legal/privacidad

 

 

23. PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

 

L'activitat de EtradeDirect com a proveïdor de serveis de promotoría i fons d'inversió actualment no es troba subjecta a la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme, no trobant de moment les operacions o transaccions amb moneda digital com el Bitcoin incloses dins la tipologia de Subjectes obligats que marca l'article art. 2 de la Llei 10/2010 de PBC.

No obstant l'anterior, EtradeDirect com Agent col·laborador de les entitats abans esmentades de prestació de serveis de diners electrònics i mig de pagament, necessàries per a la prestació dels serveis de la Plataforma, EtradeDirect compleix íntegrament amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i la resta de normativa complementària de forma voluntària. A aquest efecte, EtradeDirect l'informa que aquesta normativa exigeix, entre altres obligacions, la d'identificar documentalment als seus usuaris, demanar informació sobre la naturalesa de la seva activitat professional o empresarial i informar, bé a instàncies de el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de l' blanqueig de capitals i Infraccions Monetària, bé d'ofici, de qualsevol fet o operació respecte a què hi hagi indici o certesa que està relacionat amb el blanqueig de capitals.

24. SERVEI D'ATENCIÓ A L'USUARI

 

L'usuari disposa d'un Servei d'Atenció a l'usuari perquè pugui contactar directament amb un agent en la següent adreça: etradedirect@actius.mx

 

 

25. FACTURACIÓ

 

En relació amb els serveis per a la participació en fons d'inversió que presta EtradeDirect, i en virtut del que disposa l'article 20, apartat un, ordinal 18, lletra m) de la Llei 37/1992, com serveis de mediació es troben exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit i per tant:

No hi ha obligació d'expedir factura, excepte en els supòsits continguts en l'apartat 2 de l'article 2 d'aquest Reglament, per les operacions següents: a) Les operacions exemptes de l'Impost sobre el Valor Afegit, en virtut del que estableix l'article 20 de la seva llei reguladora, amb excepció de les operacions a què es refereix l'apartat 2 següent. No obstant això, l'expedició de factura serà obligatòria en les operacions exemptes d'aquest impost d'acord amb l'article 20.

No obstant això, l'expedició de factura serà obligatòria en les operacions exemptes d'aquest impost d'acord amb l'article 20.Uno.2.o, 3r, 4t, 5è, 15è, 20è, 22 .o, 24è, 25.oy 28è de la Llei de l'Impost.

Només expedim factura i còpia d'aquesta en tot cas en les operacions en què el destinatari sigui un empresa o professional que actuï com a tal, amb independència de el règim de tributació a què es trobi acollit l'empresari o professional que realitzi l'operació.

Per això el client haurà de sol·licitar a EtradeDirect aquesta factura, i en el termini de 60 dies laborables màxim li serà lliurada.

 

 

26. LLICÈNCIA D'OPERACIONS EN ELS MERCATS.

 

EtradeDirect es recolza en les llicències de diners electrònic de tercers. EtradeDirect oferirà, en funció de la geografia i la regulació que s'apliqui a el client, els bancs disponibles per operar amb EtradeDirect.

Acceptant aquests termes i condicions també s'accepten els termes i condicions de les diferents entitats de diners electrònics que fem servir.

 

 

27. Propietat intel·lectual i industrial.

 

La Plataforma EtradeDirect, el seu codi font i els continguts que alberga es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. No poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logotips, productes i serveis que conté EtradeDirect es troben protegits per llei de propietat industrial.

L'accés a aquesta Plataforma EtradeDirect no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els usuaris que accedeixin a aquesta Plataforma EtradeDirect no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que hi haja autorització expressa i per escrit de EtradeDirect .

Queda terminantment prohibida l'alteració de l'contingut o estructura d'aquesta Plataforma EtradeDirect per part de l'usuari.

EtradeDirect es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

28. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

 

El present contracte serà interpretat i es regirà d'acord amb la legislació mexicana vigent. Ambdues parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre'ls, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants de el present contracte als Jutjats que, segons l'ordenament jurídic legal, sigui competent.

 

 

 

 

© EtradeDirect 2021 - Mèxic. Tots els drets reservats.

153955185_259818112273419_55765304110872
bottom of page